Home> Rehabilitación vivenda

O parque residencial español está preto dos dez millóns de edificios, que supoñen o 30% do consumo de enerxía de España.

A gran maioría destes edificios son anteriores á aplicación do Código Técnico da Edificación, actualizado e aprobado en 2022, e o 60% das vivendas españolas construíronse sen ningunha normativa de eficiencia enerxética. Por iso, o noso país conta cun enorme parque de edificios enerxeticamente obsoletos. É urxente actuar sobre eles para mellorar a súa eficiencia e reducir os seus consumos, a través da rehabilitación enerxética.

As actuacións realizaranse tipicamente sobre a envolvente do edificio (fachadas, cubertas, fiestras) e en relación coas súas instalacións enerxéticas (calefacción e aire acondicionado, auga quente sanitaria, iluminación, produción de enerxías renovables…).

A rehabilitación enerxética dos edificios é un investimento moi rendible a longo prazo. Diminúe en gran medida os gastos anuais en enerxía das familias e, ademais, o valor dos inmobles increméntase notablemente cando o edificio ten unha boa cualificación enerxética.

O Certificado Enerxético da vivenda avalía a eficiencia enerxética do inmoble. Todos os edificios teñen a obriga de contar con este certificado. Ten unha validez de 10 anos e clasifica a eficiencia enerxética do inmoble do A ao G. O obxectivo do Certificado Enerxético é fomentar o aforro e a eficiencia, e que o consumidor valore e compare a repercusión do gasto en enerxía e emisións de CO2 que representa para el, tanto se vai alugala como adquirila en propiedade.

Existe un importante volume de axudas á rehabilitación enerxética de edificios para acometer os investimentos iniciais e facilitar a realización destas actuacións, que non só dan valor e confort ao inmoble do propietario, senón que tamén contribúen na loita contra o cambio climático e favorecen a economía nacional.

Que é a rehabilitación enerxética?

flecha derecha A rehabilitación enerxética de edificios defínese coma o conxunto de actuacións que se poden realizar para mellorar o rendemento enerxético do edificio (fachadas, cubertas, fiestras e instalacións) e reducir o seu consumo, ao tempo que contribúe a un maior confort térmico.

Motivos de rehabilitación

Que é o
certificado enerxético de vivenda?

flecha derecha O Certificado Enerxético da vivenda é un documento que reflicte a demanda enerxética dun inmoble en condicións de ocupación, tendo en conta os sistemas de ventilación, iluminación, calefacción, refrixeración e auga quente.

Algunhas razóns para a rehabilitación enerxética
de edificios

  1. O 60 % dos edificios de vivendas que hai en España construíronse sen ningunha normativa de eficiencia enerxética.
  2. A rehabilitación enerxética aforra diñeiro e enerxía, mellora o confort e a calidade de vida e revaloriza o valor dos inmobles.
  3. Dáse prioridade aos investimentos sobre as envolventes térmicas (fachadas, cubertas) e cerramentos exteriores (portas e fiestras), respecto ás melloras nas instalacións térmicas, como as caldeiras.
  4. Axuda a alcanzar os obxectivos enerxéticos e medio ambientais de descarbonización progresiva, ata alcanzar a neutralidade climática en 2050.
  5. É un elemento de inclusión social, pensado para veciñanzas e familias que a necesiten, pero non a poidan afrontar. Teñen prioridade as actuacións que axuden á rexeneración urbana de barrios.
  6. É máis importante rehabilitar edificios existentes que construír outros novos supereficientes.
  7. Xera moitísimos empregos sen necesidade de construír máis edificios. Calcúlase que os investimentos en aforro e eficiencia enerxética crearán entre 42 000 e 80 000 postos de traballo directos ao ano, de aquí a 2030.
  8. Impulsa a sustentabilidade en núcleos de menos de 5000 habitantes.

Aquí podes ver un vídeo informativo e divulgativo sobre Rehabilitación Enerxética.

Outras fontes de información

Web IDAE:
www.idae.es/gl