Home > Rehabilitació habitatge

El parc residencial espanyol té prop dels deu milions d’edificis, que suposen el 30% del consum d’energia d’Espanya.

La gran majoria d’aquests edificis són anteriors a l’aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació, actualitzat i aprovat el 2022, i el 60 % dels habitatges espanyols es van construir sense cap normativa d’eficiència energètica. Per això, el nostre país compta amb un enorme parc d’edificis energèticament obsolets. És urgent actuar sobre ells per tal de millorar la seva eficiència i reduir els seus consums, a través de la rehabilitació energètica.

Les actuacions es realitzaran típicament sobre l’envolupant de l’edifici (façanes, cobertes, finestres) i en relació amb les seves instal·lacions energètiques (calefacció i aire condicionat, aigua calent sanitària, il·luminació, producció d’energies renovables…).

La rehabilitació energètica dels edificis és una inversió molt rendible a llarg termini. Disminueix en gran mesura les despeses anuals en energia de les famílies i, a més, el valor dels immobles s’incrementa notablement quan l’edifici té una bona qualificació energètica.

El Certificat Energètic de l’habitatge avalua l’eficiència energètica de l’immoble. Tots els edificis tenen l’obligació de disposar d’aquest certificat. Té una validesa de 10 anys i classifica l’eficiència energètica de l’immoble de la A la G. l’Objectiu del Certificat Energètic és fomentar l’estalvi i l’eficiència, i que el consumidor valori i compari la repercussió de la despesa en energia i emissions de CO2 que representa per a ell, tant si l’ha de llogar com adquirir en propietat.

Existeix un volum important d’ajuts per a la rehabilitació energètica d’edificis per a emprendre les inversions inicials i facilitar la realització d’aquestes actuacions, que no només donen valor i confort a l’immoble del propietari, sinó que també contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic i afavoreixen l’economia nacional.

Què és la rehabilitació energètica?

flecha derecha La rehabilitació energètica d’edificis es defineix com el conjunt d’actuacions que es poden realitzar per a millorar el rendiment energètic de l’edifici (façanes, cobertes, finestres i instal·lacions) i reduir el seu consum, a la vegada que contribueix a un major confort tèrmic.

Raons per a la rehabilitació

Què és el
certificat energètic d'habitatge?

flecha derecha El Certificat Energètic de l’habitatge és un document que reflecteix la demanda energètica d’un immoble en condicions d’ocupació, tenint en compte els sistemes de ventilació, il·luminació, calefacció, refrigeració i aigua calenta.

Algunes raons per a la rehabilitació energètica d'edificis

  1. El 60% dels edificis d’habitatges que hi ha a Espanya es van construir sense cap normativa d’eficiència energètica.
  2. La rehabilitació energètica estalvia diners i energia, millora el confort i la qualitat de vida i revaloritza el valor dels immobles.
  3. Es prioritzen les inversions sobre les envolupants tèrmiques (façanes, cobertes) i els tancaments exteriors (portes i finestres), respecte a les millores en les instal·lacions tèrmiques, com les calderes.
  4. Ajuda a assolir els objectius energètics i mediambientals de descarbonització progressiva, fins a arribar a la neutralitat climàtica el 2050.
  5. És un element d’inclusió social, pensat per a veïnats i famílies que la necessitin, però que no puguin fer-se’n càrrec. Tenen prioritat les actuacions que ajudin a la regeneració urbana de barris.
  6. Es més important rehabilitar edificis existents que construir-ne d’altres nous supereficients.
  7. Genera moltíssims llocs de treball sense necessitat de construir més edificis. Es calcula que les inversions en estalvi i eficiència energètica crearan entre 42.000 i 80.000 llocs de treball directes a l’any, des d’ara fins al 2030.
  8. Impulsa la sostenibilitat en nuclis de menys de 5.000 habitants.

Aquí pots veure un vídeo informatiu i divulgatiu sobre Rehabilitació Energètica.

Altres fonts d’informació

Web IDAE:
www.idae.es
/ca